• Regulamin

 

Regulamin Konkursu

„Cała Warszawa opowiada z Markiem Millerem dzieje Bazaru Różyckiego”

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Laboratorium Reportażu ul. Gwiaździsta 31 lok. 181, 01-651 Warszawa, KRS 0000228693, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2015.

3. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.

4. Regulamin Konkursu zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie.

5. Konkurs jest częścią – etapem projektu „Dzieje Bazaru Różyckiego” realizowanego przez Organizatora.

6. Informacje o Konkursie i projekcie dostępne są na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl

§ 2

Cel konkursu

 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie spośród nadesłanych materiałów najlepszego wspomnienia, relacji, zdjęcia (zdjęć) oraz przyznanie nagrody głównej i 3 wyróżnień w każdej z kategorii określonych w Regulaminie.

2. Całość uzyskanego w wyniku Konkursu materiału zostanie wykorzystania w projekcie „Dzieje Bazaru Różyckiego”, którego Konkurs jest częścią.

 

§ 3

Uczestnicy

 

1. Konkurs ma charakter otwarty dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających obywatelstwo polskie, z wyłączeniem pracowników Organizatora i członków Jury oraz członków ich rodzin.

2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która w 2015 r. ukończy 18 rok życia i posiada obywatelstwo polskie.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) Akceptacja i przestrzeganie warunków Konkursu.

b) Zapoznanie się z pierwszym szkicem powieści zamieszczonym na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl celem nie powtarzania materiału już tam zawartego. Powtarzający się materiał nie będzie przez Jury Konkursu rozpatrywany.

c) Zapoznanie się na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl z poradami warsztatowymi.

d) Dostarczenie tekstu wspomnienia, relacji, zdjęcia (zdjęć) w terminie i zgodnie  z wymaganiami o których mowa w niniejszym Regulaminie Konkursu.

5. Nadesłanie tekstu wspomnienia, relacji, zdjęcia (zdjęć) jest równoznaczne ze zgodą :

a) na publikację nagrodzonych w Konkursie prac na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl

b) na częściowe lub całkowite i nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie, przeredagowywanie  przysłanych materiałów w projekcie „Dzieje Bazaru Różyckiego”, którego Konkurs jest częścią.

c) na podanie imienia i nazwiska przy publikacji nagrodzonych w Konkursie prac oraz przy wykorzystanych materiałach w projekcie „Dzieje Bazaru Różyckiego”, którego Konkurs jest częścią

 

§ 4

Konkurs

 

1. Czas trwania Konkursu:

a)  Konkurs zostanie ogłoszony 01.06.2015 r. na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl

b)  Termin przesłania materiałów na Konkurs (czyli zgłoszenia uczestnictwa) upływa 30.09.2015 r. o godz. 24.00.

c) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl nastąpi do 20.10.2015 r.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wspomnienia, relacji, zdjęcia (zdjęć) spełniających następujące wymagania:

W kategorii wspomnienia:

Kategoria wspomnienia obejmuje wspomnienie autora pisane w pierwszej osobie. Tekst wspomnienia nie powinien przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Zgłoszenie obejmuje przesłanie pocztą wszystkich materiałów zgodnie z a),b),c):

a) w wersji papierowej, umieszczone w „koszulce” 3 egz. tekstu wspomnienia w formie luźnych ponumerowanych kartek formatu A-4, każdy egz. opatrzony godłem autora,

b) na płycie DVD umieszczonej w kopercie papierowej, nagranie w formie elektronicznej tekstu wspomnienia, opatrzone godłem autora

c)  zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail,

W  kategorii relacje:

Kategoria relacje oznacza przeprowadzenie wywiadu (wywiadów, rozmów) z bohaterem lub bohaterami opowieści o dziejach Bazaru Różyckiego. Tekst relacji nie powinien przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu. Nagrody tej kategorii dotyczą autora wywiadu a nie jego bohaterów. Tekst, co stanowić będzie dodatkowy atut może zawierać ilustracje w formie zdjęć, reprodukcji malarskich i innego typu dokumentów.

Zgłoszenie obejmuje przesłanie pocztą wszystkich materiałów zgodnie z a),b),c):

a) w wersji papierowej, umieszczone w „koszulce” 3 egz. tekstu opracowanej relacji w formie luźnych ponumerowanych kartek formatu A-4, każdy egz. opatrzony godłem autora

b) na płycie DVD umieszczonej w kopercie papierowej 2 nagrania w formie elektronicznej: tekstu opracowanej relacji opatrzonej godłem autora i nagrania przeprowadzonego wywiadu z jego bohaterem,

c) zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail,

W kategorii zdjęcie (zdjęcia):

Przez zdjęcie konkursowe rozumiemy pojedyńczą dokumentalną fotografię, bądź ich zbiór, dotyczący szeroko pojętych dziejów Bazaru Różyckiego. Na Konkurs może być przesłana dowolna ilość posiadanego materiału zdjęciowego. Udostępnienie Organizatorom Konkursu zdjęcia (zdjęć) równoznaczne jest z posiadaniem wszelkich praw autorskich do przesłanego materiału i zgodą na nieodpłatne wykorzystanie ich w projekcie „Dzieje Bazaru Różyckiego”.w tym na ich publikowanie z prawem do ich skanowania, powiększania itp. zgodnie z potrzebami projektu.

Zdjęcia powinny w miarę możliwości posiadać podpis obejmujący: temat zdjęcia, nazwisko i imię autora, datę wykonania zdjęcia.

Zgłoszenie obejmuje przesłanie pocztą zdjęcia (zdjęć), wybierając jedną z podanych możliwości zgodnie z a),b) oraz koniecznie zgodnie z c):

a) przesłanie zdjęcia (zdjęć) w formie odbitki,

b) nadesłanie zdjęcia (zdjęć) w formie elektronicznej na płycie CD,

c) zaklejona koperta opatrzona godłem, zawierająca dane Uczestnika Konkursu: imię, nazwisko, numer tel., adres e-mail,

Uwaga!

Jeśli będzie to w przesyłce zaznaczone, zdjęcia w formie odbitki mogą zostać przez organizatorów skopiowane i odesłane właścicielowi pocztą. Przesłanymi materiałami Organizator będzie mógł dysponować zgodnie z celami Konkursu zawartymi w Regulaminie.

3. Jeden uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.

4. Nie spełnienie warunków formalnych określonych w Regulaminie Konkursu spowoduje dyskwalifikacje nadesłanych materiałów bez oceny merytorycznej.

5. Materiał w którym liczba błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych uniemożliwi zrozumienie tekstu nie będzie brana pod uwagę przez Jury Konkursu.

6. Uczestnikowi nie przysługuje ze strony organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z powstaniem materiałów i ich zgłoszeniem do Konkursu. Koszty przygotowania i dostarczenia materiałów na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.

7. Przysłane materiały konkursowe (z wyjątkiem fotografii kiedy jest to wyraźnie zaznaczone przez Uczestnika Konkursu) nie będą odsyłane uczestnikom Konkursu.

8. Organizatorzy nie będą przekazywali Uczestnikom Konkursu informacji dotyczących oceny nadesłanych materiałów przez Jury Konkursu.

 

§ 5

Jury

 

1. Laureat Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu w skład którego wchodzą: Marek Miller – reporter, pisarz, scenarzysta, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Michał Bukojemski – operator, reżyser, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Piotr Wojciechowski – pisarz, scenarzysta, rysownik, były prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Jury Konkursu dokona wyboru materiału którego autor – Uczestnik Konkursu zostanie laureatem nagrody głównej Konkursu.

3. Jury Konkursy wyróżni jedną pracę z każdej kategorii: wspomnienia, relacje, zdjęcie (zdjęcia)), której autor – Uczestnik Konkursu zostanie wyróżniony w Konkursie.

4. Oceniając przesłane na Konkurs materiały Jury Konkursu będzie brało pod uwagę zgodność z

5. Jury Konkursu przyzna:
a) Jedną nagrodę główną – finansową, wyłonioną spośród wszystkich kategorii.
Autor nagrodzonej pracy otrzyma zestaw 5 książek Wydawnictwa Czarne, które
jest patronem medialnym Konkursu.
b) Trzy wyróżnienia – po jednym w każdej kategorii wspomnienia, relacje,
zdjęcie (zdjęcia). Każdy z autorów wyróżnionych prac otrzyma zestaw 3
książek Wydawnictwa Czarne, które jest patronem medialnym Konkursu.

6. Lista Laureatów Konkursu zostanie zamieszczona do dnia 20.10.2015 r. na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl oraz na facebook.com/bazar.projekt

7. Laureaci Konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), bądź telefonicznie zgodnie z podanymi przez Uczestnika danymi w zgłoszeniu uczestnictwa.

8. Decyzja Jury Konkursu jest niepodważalna.

9. W przypadku niskiego poziomu zgłoszonych prac Jury może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody głównej i przyznaniu wyróżnień niezależnie od określonych w Regulaminie kategorii.

10. Prawidłowość procedur konkursowych i rozstrzygnięć będzie zapewniona przez sekretarza Konkursu, będącego pełnomocnikiem Rady Organizatora.

 

§ 6

Nagrody

 

1. Nagroda główna – nagroda finansowa: 20 000 zł.

2. Trzy wyróżnienia, po jednym w każdej kategorii: wspomnienia, relacje, zdjęcie (zdjęcia) – nagrody rzeczowe: notebook, tablet i aparat fotograficzny.

3. Organizator Konkursu odprowadzi należny podatek od nagrody głównej, w związku z powyższym kwotę wypłaconej nagrody zostanie pomniejszona o wysokość podatku.

 

  § 7

Ochrona danych osobowych

 

1. Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) dla potrzeb Konkursu.

2. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz do ewentualnego nie wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz zmiany zasad przyznawania wyróżnień przewidzianych w Regulaminu Konkursu, zgodnie z decyzją Jury Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie Konkursu bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się poinformować niezwłocznie na stronie internetowej: www.bazar-rozyckiego.pl

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących: nadesłanych prac, adresu zamieszkania, numeru tel., bądź innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie, przekazanie nagrody lub wyróżnienia.

5. Przesłanie przez Uczestnika materiałów na Konkurs jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez niego swojego udziału w Konkursie oraz z akceptacją Regulaminu Konkursu.

6. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

7. Uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych konkursu zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji (w tym zmian i skrótów) materiałów nadesłanych na Konkurs przed ich publikacją.

9. Pytania, wątpliwości i reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnik może kierować na adres Organizatora.

10. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.